Permanente Vorming Proefdierkunde Regio Vlaanderen

Permanente Vorming Principes

Elke gebruiker, fokker of leverancier moet erop toezien dat de tewerkgestelde elementaire en bijzondere verzorgers, actieve deelnemers en proefleiders hun kennis op peil houden. Deze vereiste geldt eveneens voor de personen die instaan voor het doden van proefdieren. Bovendien moet een bewijs van het op peil houden van de kennis op eenvoudige vraag van de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn getoond kunnen worden.

Elk personeelslid moet naar gelang zijn of haar functie een vooropgesteld aantal uren permanente vorming gespreid over de drie voorgaande jaren gevolgd hebben.

Proefleiders en actieve deelnemers volgen minstens 24 uren permanente vorming per 3 jaar, waarvan minstens 12 uren behaald worden door deelname aan geaccrediteerde opleidingen en eventueel aangevuld met extra  uren, die door of tijdens andere activiteiten behaald kunnen worden, met name het volgen van interne opleidingen, het intern of extern verwerven van vaardigheden, het deelnemen aan seminaries, workshops of congressen met een duidelijke proefdierinsteek, …

Elementaire en bijzondere dierverzorgers volgen minstens 12 uren per 3 jaar, waarbij een volledig intern georganiseerde permanente vorming mogelijk is.

Meer info is terug te vinden in de bijgevoegde nota.

BCLAS/VLIR Accreditatie Permanente Vorming Proefdierkunde

In samenwerking met VLIRBCLAS en de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid heeft VLUHR KZ een procedure uitgewerkt voor de accreditatie van opleidingsinitiatieven in het kader van permanente vorming proefdierkunde. Zulke geaccrediteerde initiatieven vormen een belangrijke pijler van de verplichte permanente vorming. Daarnaast willen de verschillende actoren de kwaliteit van deze vormingen versterken en proefdierkundeprofessionals erkenning geven voor de gevolgde professionaliseringsactiviteiten.

Om uw vormingsinitiatief te laten accrediteren dient uw organisatie dit aanvraagformulier in te vullen en over te maken aan di****************@vl***.be. Uw vormingsinitiatief wordt dan vervolgens door een onafhankelijke accreditatiecommissie beoordeeld op haar kwaliteit. De erkenning van een opleidingsinitiatief is 6 jaar geldig en wordt gepubliceerd op de website van BCLAS.

Overzicht van geaccrediteerde vormingsinitiatieven

  1. Overzicht van de facto geaccrediteerde opleidingen, zoals FELASA geaccrediteerde opleidingen en opleidingen georganiseerd door wetenschappelijke of proefdierkundige organisaties zoals BCLAS, FELASA, ETPLAS, …
    Datum Titel Website

     

  2. Overzicht van door BCLAS/VLIR geaccrediteerde opleidingen
    Datum Titel Website

     

 

Cursus dierenverzorger

Reeds gedurende een 30 tal jaren verzorgt BCLAS (Belgian Council for Laboratory Animal Science) de opleiding van biotechnici en dierenverzorgers. Een werkgroep binnen de BCLAS richt nu een cursus dierenverzorger in.

Dit initiatief beantwoordt aan de eisen van het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren en richt zich specifiek naar de personen die instaan voor de bijzondere verzorging van de dieren conform bijlage 9 van dit besluit.

Deze cursus start op 7 januari 2022. De totale duur van de cursus bedraagt 25 uur (theorie en praktische oefeningen).
Data:
Vrijdag 27 januari 2022 (Leuven)
Vrijdag 14 januari 2022 (Beerse)
Donderdag 20 januari 2022 (Gent)
Vrijdag 21 januari 2022 (Leuven)
Vrijdag 18 februari 2022 examen (Leuven)
Het inschrijvingsgeld is vastgelegd op 250 euro per deelnemer. Leden van BCLAS betalen echter slechts 200 euro. Hierin zijn de huur van de lokalen, het didactisch materiaal, de broodjeslunch en en de cursustekst inbegrepen.

Om ons toe te laten deze cursus zo goed mogelijk te organiseren, willen wij u vragen om het inschrijvingsformulier, dat u via deze link kan downloaden, in te vullen en zo snel mogelijk naar onderstaand adres te sturen:

Erna Dewil
Proefdierencentrum KU Leuven, Campus Gasthuisberg, O&N1,
Herestraat 49, bus 501, 3000 Leuven
Tel 016/33.07.67
E-mail: er********@ku******.be

BCLAS zal u na ontvangst van de inschrijvingen een factuur bezorgen met de betalingsopdracht. Indien uw boekhouding vereist dat op deze factuur een verwijzing staat naar een specifiek ordernummer, gelieve dit meteen bij inschrijving door te geven aub.